Projekti

Projektu pieredze

Projekts:
Ekspertu un konsultantu, kas izstrādās informatīvos materiālus, rokasgrāmatu,
metodiku, apmacības programmas, apmacīs lektorus, pakalpojumi ESF
līdzfinansēta projekta „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” ietvaros
(09.2011.-09.2012.)
Mērķis:
Nodrošināt ekspertu un konsultantu, kas izstrādās informatīvos materiālus,
rokasgrāmatu, metodiku, apmacības programmas, apmacīs lektorus,
pakalpojumus.
Projekta rezultāti:
• Metodisko noradījumu izstrāde ģimenes ārstiem un speciālistiem
nosūtīšanai uz ekspertīzi invaliditātes eksperīizes jomā atbilstoši
veicamajām funkcijam;
• Invaliditātes un prognozējamas invaliditātes noteikšanas metodikas
(vadlīniju) izstrāde pilnveidotai invaliditātes noteikšanas sistēmai, kura
balstīta uz darbspēju funkcionalo traucējumu un individuālo vajadzību un
funkcionēšanas un rehabilitācijas pasākumu efektivitātes novērtēšanu;
Ģimenes ārstiem, speciālistiem, psihologiem un sociāliem darbiniekiem
domātas Eksperta Rokasgrāmatas augsti kvalitatīvas invaliditātes
ekspertīzes nodrošināšanai valstī izstrāde un sagatavošana publicēšanai
• Rokasgrāmata un apmācība jaunas invaliditātes noteikšanas sistēmas
lietošanā;
IAF loma projektā:
Sadarbības partneris LAPSAC projekta  koordinācijā un realizācijā, ekspertu piesaiste projektam
Projekta izmaksas:
345 426 LVL
Projekta finansētājs:
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, ESF

Projekts:
Pētījums – zinātniskais novērojums sadarbībā ar P.Stradiņa Reimatoloģijas centru un farmācijas kompāniju „Gedeon Richter“ par Airtala lietošanas efektivitāti oesteoartrozes pacientiem  (2008 -2010)
Mērķis:
Izvērtēt pretiekaisuma medicīnisko preparātu efektivitāte osteoartrozes pacientiem sāpju mazināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Rezultāti:
Izveidots pētījums un anketas, lai noskaidrotu osteoartrozes pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanos un sāpju mazināšanos, pēc nesteroīdā pretiekaisuma medikamenta Airtal lietošanas.
Pētījumā tika iesaistīti 10 vadošie Reimatoloģijas Asociācijas speciālisti un 100 pacienti no visas Latvijas.
Zinātniskā novērojuma rezultāti tika prezentēti gan Latvijas, gan Starptautiskās zinātniskās konferencēs.
Projekta izmaksas :
25 000 LVL
Projekta finansētājs:
Gedeon Richter Latvijas pārstāvniecība

Projekts:
Farmakoekonomisks pētījums: „Multiplās sklerozes pacientu medikamentozās terapijas ekonomiskais izvērtējums“.(2008)
Mērķis:
Izvērtēt Multiplās sklerozes pacientu medikamentozās terapijas ekonomiskos efektus un izstrādāt priekšlikumus valsts kompensācijas medikamentu saraksta papildināšanai.
Rezultāti:
Pētījuma rezultātā tika veikta farmekonomiskā analīze multiplās sklerozes pacientu esošajai medikamentozais terapijai Latvijā, izanalizēti citu ES valstu pieredze un izstrādāti priekšlikumi Veselības ekonomikas centram par papildinājumiem kompensācijas medikamentu sarakstam multiplās sklerozes pacientu ārstēšanai.
Projekta izmaksas :
3000 LVL
Projekta finansētājs :
Gedeon Richter Latvijas pārstāvniecība

Projekts:
Zinātniskais pētījums  – Sirds un veselības veicināšanas kampaņas efektivitāte izvērtēšana pirmsaptaujas un pēcptaujas veidā.(2006)
Mērķis:
Izstrādāt  un realizēt aptaujas, lai novērtētu veselības veicināšanas kampaņu efektivitāti par sirds veselību.
Rezultāti:
Sadarbībā ar Veselības veicināšanas valsts aģentūru(VVVA) tika izstrādāta un veikta sabiedrības informētības līmeņa novērtēšana par sirds veselību ietekmējošiem faktoriem , pirms VVVA realizētās sabiedrības informēšanas kampaņas par sirds veselību ietekmējošiem faktoriem. Novērtējums tika veikts, izmantojot 2000 nejauši atlasītu  respondentu aptauju .
Pēc VVVA veiktās sabiedrības informēšanas kampaņas tika veikta atkārtota nejauši atlasītu 2000 respondentu aptauja par to kā mainījies viņu informētības līmenis par sirds veselību ietekmējošiem faktoriem un vai viņi ir pamanījuši informatīvo kampaņu un no kādiem masu medijiem viņi saņem informāciju par veselības veicināšanas jautājumiem.
Projekta izmaksas :
6000 LVL
Projekta finansētājs :
Veselības veicināšanas aģentūra

Projekts:
Aptauja – Latvijas sieviešu pieredze un attieksme pret zīdīšanu
Projekta mērķis:
Izstrādāt un veikt aptauju Latvijas jaunajām māmiņām un grūtniecēm par attieksmi un zināšanām par bērnu zīdīšanu(2006)
Rezultāti :
Tika izstrādāta un veikta aptauja par sieviešu pieredzi un attieksmi pret zīdīšanu sadarbībā ar Veselības veicināšanas valsts aģentūru (VVVA). Tika nejauši atlasītas ginekologu prakses visā Latvijā, kurās tika aptaujātas 1000 respondentes vecumā no 18 – 40 gadiem
Projekta izmaksas :
7000 LVL
Projekta finansētājs :
Veselības veicināšanas aģentūra

Projekts:
Semināra „Sabiedriskā doma un tās iespaidošanas iespējas” veselības aprūpes iestāžu vadītājiem organizēšana.
Projekta mērķis un rezultāti :
Organizēt semināru Latvijas vadošajiem veselības aprūpes iestāžu vadītājiem. Seminārā tika apspriestas praktiskas situācijas veselības aprūpes sistēmā un apmācīti semināra dalībnieki kā sagatavoties intervijām ar masu medijiem, kā veidot komunikācijas stratēģijas u.c. Seminārā piedalījās 25 dalībnieki no dažādām Latvijas veselības aprūpes iestādēm. Semināra vieslektore : Sandra Veinberga( Zviedrija).
Projekta izmaksas :
5000 LVL

Ilgtspējīgās attīstības Fonds un tā eksperti  ir piedalījušies arī daudzu veselības veicināšanas un sabiedrības veselības projektu un pasākumu realizācijā sadarbībā ar Veselības veicināšanas valsts aģentūru un Latvijas Sabiedrības veselības asociāciju, kā piemēram Veselības nedēļa, Veselības izstāde „Sveiks un vesels”, Sirds veselības diena, Diabēta dienas pasākumi, Pretsmēķēšanas dienu pasākumi u.c.