Par IAF

Mūsu darbības mērķi ir:

1. veicināt sociālā sektora, īpaši – veselības aprūpes un sociālās labklājības jomas attīstību un izpratni par tās piedāvātajām iespējām personām;

2. kvalitātes vadības sistēmu un standartu izstrāde, ieviešana, pilnveidošana un popularizēšana, nolūkā veicināt valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldības iestāžu un citu institūciju, kā arī citu juridisko personu pakalpojumu augstāku kvalitāti, pieejamību un vienlīdzīgu piedāvājumu visiem pakalpojumu saņēmējiem;
3. tiesiskuma un demokrātijas jēdzienu vienveidīgas izpratnes un piemērošanas veicināšana, īpaši sociālās labklājības un veselības aprūpes jomās;

4. veicināt un sekmēt izmaiņas sabiedrības apziņā par izglītības lomu tās veidošanā un sekmēt mūžizglītību Latvijas iedzīvotāju vidū;

5. veicināt pētījumu teorijas un metožu attīstību un mūsdienīgu pētījumu realizāciju;

6. sabiedrības vajadzību apzināšana un definēšana noteiktās jomās un to līdzsvarotas nodrošināšanas veicināšana no valsts un citu pakalpojumu sniedzēju puses; u.c.

Mūsu komandu veido:

Pieredzējuši juristi, ekonomisti, sabiedrības veselības speciālisti, auditori, ārsti, sociologi un politologi.

Mēs piedāvājam:

–    konsultācijas un praktisku palīdzību iekšējā audita dokumentu izstrādē konkrētai iestādei (t. sk. nolikumi, reglamenti, amatu apraksti, sistēmas novērtējums, ilgtermiņa plāna u.c. dokumentu sagatavošanu, ņemot vērā konkrētas iestādes audita apjomu un specifiku);

–    iestrādes darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekšējo normatīvo aktu un procedūru izstrādi (t. sk. struktūrvienību nolikumi; amatu apraksti; darba kārtības noteikumi; darba samaksas noteikumi; darba drošības un ugunsdrošības noteikumi; lietvedības instrukcijas u.c. procedūras);

–    konsultācijas un pakalpojumi juridiskos jautājumos:

1)    komercsabiedrību un citu juridisku personu dibināšana, reorganizācija un likvidācija, tradicionāli un netradicionāli risinājumi juridiskā statusa maiņas procesā;
2)    risinājumi darba attiecību problēmsituācijās; risinājumi iespējamo problēmu novēršanai; dokumentu sastādīšana korektu darba attiecību veidošanai – juridiskām personām;
3)    civiltiesisku strīdu risinājumi, tajā skaitā – tiesā;
4)    padomi administratīvās lietās personām, protam sagatavot sūdzības un iesniegumus administratīvajā tiesā;

–    ieteikumus un labākos risinājumus personām, kā saņemt sociālās drošības sistēmas piedāvātos pakalpojumus, veselības aprūpes pakalpojumus bez maksas saskaņā ar valsts noteikto kārtību, kā neapjukt normatīvo aktu noteikumos;

–    konsultācijas ekonomiskos, veselības veicināšanas, sabiedrības veselības un citos jautājumos;

–    veikt pētījumus  sabiedrības veselībā, izvērtēt veselības aprūpes organizācijas efektivitāti;

–    organizēt speciālistu apmācību sabiedrības veselības, veselības aprūpes organizācijas jautājumos, sabiedrisko attiecību jomā, juridiskajos un ekonomiskos , kā arī citos jautājumos.-;

–    projektu izstrādi un vadību .